Retina Consultants of Michigan, PLC complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. Retina Consultants of Michigan, PLC does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

Retina Consultants of Michigan, PLC:

· Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:

o Qualified sign language interpreters

o Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)

· Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:

o Qualified interpreters

o Information written in other languages (see below).

If you need these services, contact Shirley Harris at 29201 Telegraph Road, Southfield, MI 48034 or by phone at (248) 356-8610.

If you believe that Retina Consultants of Michigan, PLC has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with: Kelli Duffy. You can file a grievance in person or by mail, phone or email. If you need help filing a grievance, Kelli Duffy, Practice Administrator at 29201 Telegraph Road, Ste. 606, Southfield, MI 48034 or by phone at (248) 356-3610 is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at: U.S. Department of Health and Human Services 200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building Washington, D.C. 20201 1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Complaint forms are available at: http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html

LANGUAGE ASSISTANCE SERVICES

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 248-356-8610UWAGA: Jeżeli mówisz po polsku, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy językowej. Zadzwoń pod numer 1-248-356-8610 (TTY: 1-248-356-8610).
رقم ) 248-356-8610-1 ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم.(248-356-8610-1 ھاتف الصم والبكم:ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-248-356-8610 (TTY: 1-248-356-8610).
注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-248-356-8610(TTY:1-248-356-8610)。ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l’italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. Chiamare il numero 1-248-356-8610 (TTY: 1-248-356-8610).
ܢܿ ܘܬܼ ܝܠ ܒܼܿ ܩܕ ܢܘܿ ܬܝܼܨܡܵ ،ܐܝܵ ܪܵ ܘܿ ܬܐܵ ܐܢܫܠ ܢܘܿ ܬܝܼ ܡܙܡ ܿ ܿ ܿ ܸܗܼ ܐܟ ܢܘܬܚܐܼ ܢܐ :ܐܪܗܘܙ ܵܵ ܿ .ܵܵܿ ܵܵܵܿܿܿ1-248-356-8610 (TTY: 1-248-356-8610-ܐܢܝܢܡܸܠܥܢܘܪܩܬܝܐܼܢܓܡܼܐܢܫܠܒܸ ܐܬܪܝܼܗܼܕ ܐܬܹܡܠܼܚܸ)注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-248-356-8610(TTY:1-248-356-8610)まで、お電話にてご連絡ください。
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-248-356-8610 (TTY: 1-248-356-8610).ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-248-356-8610(телетайп: 1-248-356-8610).
KUJDES: Nëse flitni shqip, për ju ka në dispozicion shërbime të asistencës gjuhësore, pa pagesë. Telefononi në 1-248-356-8610 (TTY: 1-248-356-8610).OBAVJEŠTENJE: Ako govorite srpsko-hrvatski, usluge jezičke pomoći dostupne su vam besplatno. Nazovite 1-248-356-8610 (TTY- Telefon za osobe sa oštećenim govorom ili sluhom: 1-248-356-8610).
주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-248-356-8610 (TTY: 1-248-356-8610)번으로 전화해 주십시오.PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-248-356-8610 (TTY: 1-248-356-8610).
লয্ কর‍নঃ যিদ আপিন বাংলা, কথা বলেত পােরন, তাহেল িনঃখরচায় ভাষা সহায়তা পিরেষবা উপল আেছ। েফান কর‍ন ১-248-356-8610(TTY: ১-248-356-8610)।

Posted 10/25/16